Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Тоня Петрова Матева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Изчислителна математика” от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:  Тоня Петрова Матева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Информационни технологии за решаване и анализ на нелинейни уравнения и модели” ще се проведе на 09.05.2019 г. (четвъртък) от 1400 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 24/04/2019