Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Тасин Юкселов Тасинов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по техника и технологии от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Тасин Юкселов Тасинов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема Модели на екологосъобразни жилища в училищния курс ще се проведе на 04.04.2016 г. в зала 211 на Корпус 2

  Публикувано на 02/03/2016