Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Цанимир Любомиров Байчев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Цанимир Любомиров Байчев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Музикално-педагогическа технология за обучение по електронни музикални инструменти на студенти-бъдещи начални учители “ ще се проведе на 06.04.2015 г. от 10.30 ч. в зала 201 на Колеж – Добрич.

  Публикувано на 06/03/2015