Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Виолина Фиданчева Иванова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по математика и информатика (в началните класове) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Виолина Фиданчева Иванова – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:          

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Ключови компетенции при усвояване на похвати за устно смятане в I – IV клас“ ще се проведе на 01 февруари 2019 г. от 15:00 ч., зала „Джон Атанасов“, ет. 3, Корпус 3 на ШУ.

  Публикувано на 17/01/2019