Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Вера Лаврецка

    Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  в докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

    Кандидат:Вера Лаврецка – автореферат

    Рецензии:

    Становища:

    Публичната защита на дисертационния труд на тема „Синтезиране на система за управление на деца с церебрална парализа и гръбначно-мозъчни заболявания с помощ на роботизирани комплекси” ще се проведе на 12.12.2017 г. от 13,30 ч. в зала С 2 на ШУ.

    Публикувано на 27/11/2017