Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Вера Лаврецка

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  в докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

  Кандидат:Вера Лаврецка – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Синтезиране на система за управление на деца с церебрална парализа и гръбначно-мозъчни заболявания с помощ на роботизирани комплекси” ще се проведе на 12.12.2017 г. от 13,30 ч. в зала С 2 на ШУ.

  Публикувано на 27/11/2017