Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Васил Иванов Василев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Методика на обученето по техника и технологии от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  КандидатВасил Иванов Василев – автореферат

  Рецензии:

  Становища :

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: ” Влияние на интерактивните методи върху познавателната ефективност на обучението по домашна техника и икономика – V клас” ще се проведе на 31.05.2014 г. от 10,00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 30/04/2014