Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Димчо Захариев Иванов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника)

  Кандидат: доц. д-р Димчо Захариев Иванов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 08/02/2018