Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” – доц. д-р Росица Жечкова Ангелова-Георгиева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на България – Нова българска история)

  Кандидат: доц. д-р Росица Жечкова Ангелова-Георгиева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 04/11/2013