Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • За университета

  Разширен ректорски съвет

  Председател: проф. д.и.н. Георги Велков Колев – ректор Членове: доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров – зам.- ректор доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева – зам.-ректор доц. д-р Росица Димитрова Давидова-Маджарова – зам.-ректор гл. ас. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова – академичен секретар д-р Николай Янков Николов – пом.-ректор на ШУ проф. д-р Веселин Божков Панайотов – декан […]

  Съвет на настоятелите

  Членове на настоятелството 1. акад. Дамян Николов Дамянов – член на УС на Съюза на учените в България и зам.-председател на БАН 2. проф. д-р Петър Иванов Стоянович – историк, журналист, министър на културата (м. май 2013 – м. август 2014 г.) 3. инж. Фикрет Индже – председател на Надзорния съвет на „Алкомет” АД и […]

  Административно-стопански комплекс

  д-р Николай Николов – помощник-ректор Кабинет: 108, Корпус 1, ет. 1 Телефон: 054 830 495 / вътр. 306 E-mail: ask@shu.bg Отдел “ Обществени поръчки“ Галина Симеонова Ангелова Кабинет: 05, Корпус 1 Телефон: 054 830 495 / вътр. 266 E-mail: op@shu.bg Нели-Мария Антонова Попова Кабинет: 05, Корпус 1 Телефон: 054 830 495 / вътр. 266 E-mail: op@shu.bg  

  Защита на личните данни

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ винаги е полагал всички възможни усилия да защити личните Ви данни в най-висока степен. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна […]

  Академичен съвет

  Структурен състав Структурно звено Брой членове Ректор 1 Факултет по хуманитарни науки 6 Факултет по математика и информатика 4 Факултет по природни науки 5 Педагогически факултет 7 Факултет по технически науки 4 Колеж – Добрич 2 ДИКПО – Варна 1 Админ. персонал 1 Студенти и докторанти 6 СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ (мандат 2019 г.- 2023 г. […]

  ЛИСАБОНСКА СТРАТЕГИЯ

  ЛИСАБОНСКА СТРАТЕГИЯ   Европейският съвет приема в Лисабон през март 2000 г. стратегия за развитие на Европейския съюз, която очертава нова роля в света за разширения Европейски съюз през 21 век. ЕС има нова стратегическа цел: “за да подобри качеството на живота на своите граждани и околната среда до 2010 г. Европейският съюз трябва да се […]

  Болонски процес

  ЗА ЕДИННО ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ОСНОВНИ НАСОКИ БОЛОНЯ 1999 г. Министрите на образованието на 29 европейски държави, включително България, през юни 1999 г. се срещат в Болоня, за да поставят основите на изграждането на Европейското висше образователно пространство и да насърчат популяризирането на Европейската система за висше образование. Болонската декларация конкретизира принципите на подписаната на […]

  Отчети

  Празен Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Разходи във връзка с COVID-19 Отчети за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки Отчет към 30.04.2020 г. Отчет към 31.05.2020 […]

  Състав на комисията по качество

  Председател: доц. д-р Росица Петрова Михайлова – ПФ Членове:  доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева – зам.-ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ доц. д-р Стефан Маринов Минков – ФХН доц. д-р Радка Пенева Русева – ФМИ проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов – ФМИ доц. д-р […]

  Състав на комисията по качество

  Председател: доц. д-р Росица Петрова Михайлова – ПФ Членове:  доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева – зам.-ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ доц. д-р Стефан Маринов Минков – ФХН доц. д-р Радка Пенева Русева – ФМИ проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов – ФМИ доц. д-р […]