Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Божена Левон Такворян – Солакян

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  (Теория на възпитанието и дидактика – Социална педагогика)

  Кандидат: Божена Левон Такворян – Солакян

  Рецензии:

  проф. д-р Петър Диков Петров

  доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

  Становища:

  проф. д.ик. н. Лучиян Ангелов Милков

  проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева

  проф. д-р Живка Енчева Военкинова

  проф. д-р Любомир Ников Попов

  доц. д-р  Петър Райков Петров

  Публикувано на 02/08/2016