Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Чавдар Николаев Стойчев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)

  Кандидат: Чавдар Николаев Стойчев

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 11/09/2018