Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – ас. Делян Христов Сърмов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

   Кандидат:   ас. Делян Христов Сърмов – автореферат

   Рецензии:

   Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Изследване на интеграционните процеси в съвременните операционни системи” ще се проведе на 22.05.2013 г. от 13,00 ч. в зала 219, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 22/04/2013