Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Мариана Диманова Рохлева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

   Кандидат: Мариана Диманова Рохлева – автореферат

   Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Модел за усъвършенстване на психофизичната подготовка на студентите хандбалисти в условията на висшето училище” ще се проведе на 16.06.2014 г. от 13,30 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 16/05/2014