Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Менент Османова Шукриева

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Тюркски езици (Турски език – Съвременен турски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки    

  Кандидат: Менент Османова Шукриева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Съвременна турска юридичска терминология“ ще се проведе на 14.06.2018 г. от 14,00 ч. в  зала 211, Корпус 2 на ШУ

  Публикувано на 30/05/2018