Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Нели Любчева Неделчева-Баева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Изчислителна математика” от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:   Нели Любчева Неделчева-Баева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Стабилизиращи решения за обобщени Рикатиеви уравнения” ще се проведе на  28.11.2019 г. от 14:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на Шуменския университет.

  Публикувано на 13/11/2019