Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Събин Иванов Иванов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  в докторска програма Картография (вкл. тематично географско картографиране) от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

  Кандидат: Събин Иванов Иванов – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема Картографиране и анализ на културно-историческото наследство на област Шумен  ще се проведе на 21.07.2017 г. от 14,00 ч. в зала С 5, Корпус С на ШУ

  Публикувано на 07/07/2017