Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Станислав Тошков Стефанов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Методика на обучението по математика и информатика” от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки.

  Кандидат:  

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Изследователски подход при подготовката на талантливи състезатели за математически състезания и конкурси“ ще се проведе на 11.09.2020 г. (петък) от 1400 ч. в зала „Джон Атанасов“, Корпус 3 на ШУ

  Публикувано на 27/08/2020 до 11/09/2020