Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Владимир Веселинов Лечев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Владимир Веселинов Лечев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Социализация на агресивни деца в начална училищна възраст в условията на музикално-изпълнителска дейност“ ще се проведе на 26.05. 2017 г. от 13,00 ч. в зала 211, Корпус 2 на Шуменския университет.

  Публикувано на 26/04/2017