Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р  Дориета Здравкова Чакърова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Ранно чуждоезиково обучение)

  Кандидат: гл. ас. д-р  Дориета Здравкова Чакърова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 14/12/2013