Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Пламен Борисов Дянков

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика)

  Кандидат: гл. ас. д-р Пламен Борисов Дянков

  Рецензенти: 

  Становища: 

  Публикувано на 05/04/2018