Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика)

  Кандидати:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 15/04/2014