Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Доротея Любенова Василева-Кюркчиева

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  КандидатДоротея Любенова Василева-Кюркчиева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Моделиране на криви на блясъка на двойни звезди с ексцентрични орбити ще се проведе на 02.09.2016 г. от 14.30 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 02/08/2016