Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Мария Вълкова Иванова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма „Геометрия и топология” от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:   Мария Вълкова Иванова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Характеризиране на Риманови многообразия чрез оператори на Якоби и Станилов” ще се проведе на 10.10.2014 г. от 14,00 ч. в 219 зала на Корпус 1, ШУ.

  Публикувано на 08/09/2014