Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Ивайло Иванов Буров

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Ивайло Иванов Буров – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Приложение на интерактивни мултимедийни методи в обучението” ще се проведе на 03.07.2014 г. от 10,00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 03/06/2014