Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Росен Костадинов Алексиев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)

  Кандидат: доц. д-р Росен Костадинов Алексиев

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 11/08/2014