Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Годишници на Факултета по хуманитарни науки

  ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  ТОМ XXХIV A
  2023
  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  ISSN 1311-7300 за печатно издание | ISSN 2603-512Х за онлайн издание

   

  ИНФОРМАЦИЯ

  СЪДЪРЖАНИЕ


   

  Станислава Цанева | РОЛЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В ХУНСКАТА СТЕПНА ИМПЕРИЯ. ОПИТ ЗА ПРЕОЦЕНКА

  Женя Добрева | ГЕНЕЗИС И СЪЩНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА VIII ВЕК В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

  Светлана Спитери | ИМАТ ЛИ БЛАГОРОДНИЧЕСКО ПОТЕКЛО ПОТОМЦИТЕ НА ДИНАСТИЯТА ВЕНТИМИЛЯ?

  Мийрям Салим, Алджан Джафер | ДЖИЗИЕ ПЛАТЦИ В КАЗА ЕСКИ ДЖУМА (ТЪРГОВИЩЕ) ПРЕЗ XIX ВЕК (ПО ДАННИ НА ОСМАНСКИ РЕГИСТРИ)

  Иво Стоянов | СОЦИАЛЕН СТАТУТ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ РАЗГРАДСКАТА КАЗА ПРЕЗ ХІХ ВЕК

  Таня Тодорова | ИЗГРАЖДАНЕ НА „ПАНСИОН БАТЕНБЕРГСКИ” ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ НА XIX ВЕК В РАЗГРАД

  Кольо Хубенов | ЗА ЕЗИКА НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ 1868-1869 ГОДИНА СПОРЕД ШЕСТ СЪГЛАСИТЕЛНИ

  Росица Ангелова | ШУМЕНЦИ, ВЪЗПИТАНИЦИ НА КИЕВСКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ (1878-1912 г.)

  Стела Славчева | КНИЖАРНИЦИ В ШУМЕН ОТ КРАЯ НА XIX ДО 20-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

  Цветан Сашев | ТЕРСКОТО КАЗАЧЕСТВО И АНТИБОЛШЕВИШКОТО ВЪСТАНИЕ НА ТЕРЕК – 1918 ГОДИНА

  Ася Атанасова | В СЯНКАТА НА ГОРБАЧОВ

  Николай Николов, Иванина Петрова | СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИ МОДЕЛИ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ЧАСТИЦАТА „И“ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Менент Шукриева | ЗА НЯКОИ СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ МОДЕЛИ В ТУРСКИЯ КУЛИНАРЕН ЕЗИК

  Slaveyah Goranova | SIMILE AND METAPHOR IN MEDICAL ENGLISH

  Lina Yanbastieva-Petrova | TEACHING READING THROUGH TECHNOLOGY

  Илонка Стоянова, Дарина Мавродиева-Кючукова, Ирина Владимирова | STEM ПОДХОДЪТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ

  Радостина Михайлова | АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В РЕДАКЦИОННИТЕ И ИЗВЪНРЕДАКЦИОННИТЕ СЪДЪРЖАНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ В КОНТЕКСТА НА GDPR

  Лили Петрова | СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ – КЛЮЧОВ ФАКТОР В ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕКЛАМА


  ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  ТОМ XXХIII A / 1
  2022
  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  ISSN 1311-7300 за печатно издание | ISSN 2603-512Х за онлайн издание

  ИНФОРМАЦИЯ

  СЪДЪРЖАНИЕ

  ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

  Стефана Димитрова | ЕВОЛЮЦИЯ НА ЛИНГВИСТИЧНАТА ПРОБЛЕМАТИКА

  Петър Кривчев | НАБЛЮДЕНИЯ НАД ТЕКСТОЛОГИЧНИТЕ ДУБЛЕТИ В СТИШНИЯ ПРОЛОГ ОТ ТЪРНОВСКАТА МУ РЕДАКЦИЯ

  Албена Баева | СТИЛИСТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЕВАНГЕЛИЯТА

  Диана Иванова | „ЗАПИСКИТЕ“, ИЛИ „ТЪРГОВСКИЯТ ПИСМОВНИК“ (1845) – ЕДИН МАЛКО ПОЗНАТ ТРУД НА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ

  Надка Николова | „ПИСМЕННИ СЪСТАВИ ЗА ОБУЧЕНIЕ НА ДѢТЦА-ТА“ ОТ ЛУКА ПАВЛЕВ (1858 г.)

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (Съвременно езикознание)

  Ивелина Савова | „КВАДРАТИТЕ ОТ ДУМИ“ – ОТ ДРЕВНИЯ ПОМПЕЙ ДО НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Тодорка Георгиева, Донка Илиева | ФУНКЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ O, НО И ОБАЧЕ ПРИ ИЗРАЗЯВАНЕ НА ОТСТЪПИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ

  Марияна Парзулова | ЕЗИКОВАТА МОДА В БУРГАСКИЯ АНТРОПОНИМИКОН

  Йозлем Искренова | ЛЕКСЕМАТА КОВИД КАТО НЕИЗМЕНЯЕМО ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

  Сема Куцарова | ДЕРИВАТИ, НАЗОВАВАЩИ ЛИЦА В ТУРСКИЯ ЕЗИК, МОТИВИРАНИ ОТ СЛОЖНИ ГЛАГОЛИ

  Жанет Соломон | КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОДРАЖАТЕЛНИТЕ ДУМИ В ТУРСКИЯ ЕЗИК

  Харун Бекир | ЗА УПРАВЛЕНИЕТО КАТО ВИД СИНТАКТИЧНА ВРЪЗКА ПРИ ПОДЧИНИТЕЛНИТЕ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ В ТУРСКИЯ ЕЗИК

  ЛИНГВИСТИКА, ПРЕВОД И МЕДИЙНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  Hans Sauer | WORD-FORMATION IN THE OLD ENGLISH ‘ALEXANDER’S LETTER TO ARISTOTLE

  Petranka Ivanova | WORD ASSOCIATIONS AND BINOMIALS

  Nadezhda Hristova | ТERMINOLOGICAL NOMINATION IN THE FIELD OF MARINE ENGINEERING – MORPHOLOGICAL METHODS

  Velichka Spasova | ENGLISH ALTERNATIVE INTERROGATIVE STRUCTURES – CONSTITUENTS AND FUNCTIONS WITHIN THE CLAUSE

  Mariana Gotseva | THE CATEGORY OF ASPECT IN ENGLISH AND IN BULGARIAN

  Slaveyah Goranova | COMMON GRAMMAR MISTAKES IN THE COURSE PORTFOLIO OF STUDENTS OF PHARMACY AT THE MEDICAL UNIVERSITY “PROF. DR. PARASKEV STOYANOV” – VARNA: VERB-RELATED CHALLENGES

  Павлина Петкова | ВЕРБАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПТОСФЕРАТА WIND В АНГЛИЙСКАТА ФРАЗЕОЛОГИЯ И ПАРЕМИОЛОГИЯ

  Неля Иванова | ЛЕКСЕМИТЕ ‘УСПЕХ’ И ‘УСПЯВАМ’ В УЗУСА И В АСОЦИАТИВНИТЕ РЕЧНИЦИ НА БЪЛГАРСКИЯ И РУСКИЯ ЕЗИК

  Аглика Добрева | МНОГОЕЗИЧИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕН ПЕЙЗАЖ – ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ

  Айля Илиязова | МИСЪЛТА МЕЖДУ РАЦИОНАЛНОСТТА И ИНТУИЦИЯТА: КОНТРАСТИВЕН АНАЛИЗ НА КОГНИТИВНИ ГЛАГОЛИ В НЕМСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

  Daniela Lange | DIVERSITÄTINDEN DAF/ DAZ-LEHRWERKEN. EINSCH-WIERIGER ASPEKTINTER KULTURELLER VERMITTLUNG

  Mihai Draganovici | ZUR ÜBERSETZUNG JOHANNA SPYRIS KINDERROMANS „HEIDI“ INS RUMÄNISCHE

  Даниела Кирова | МЕДИЙНИЯТ ЖАНР ИНТЕРВЮ КАТО ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО НЕМСКИ ЕЗИК

  Марина Брик | ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ БИКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ АВТОРА (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ)

  Людмила Прадивлянная | ПАРАДОКСЫ СЮРРЕАЛИЗМА И ИХ ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ Б. ПОПЛАВСКОГО)

  МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

  Zhivka Ilieva | DEVELOPING MATERIALS FOR YOUNG LEARNERS

  Цветана Иванова | ДИАЛОГЪТ С “БЛИЗКОТО МИНАЛО” В СЪВРЕМЕННИЯ УЧЕБЕН ДИСКУРС И ФОРМИРАНЕ ГРАЖДАНСКАТА КУЛТУРА НА УЧЕНИЦИТЕ

  Соня Райчева | ЕЛИАС КАНЕТИ – БЪЛГАРСКИ НОБЕЛОВ ЛАУРЕАТ В СЪВРЕМЕННОТО ЛИТЕРАТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

  Теменуга Тенева | ЛИТЕРАТУРАТА НА ЕКРАН (ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СТРАТЕГИИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО)

  Георгий Недюрмагомедов | ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧЕНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

  Владимир Диловски | ИГРИТЕ В ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ

  Катя Димитрова | ГЕРОИТЕ И ТЕХНИТЕ РАЗЛИЧНИ ГЛАСОВЕ В ДИАЛОГИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЧИТИ ПО ТЕМАТА „РОДНО – ЧУЖДО” В XI КЛАС

  Албена Добрева | ЛИЧНОСТТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОНЛАЙН ПРЕПОДАВАНЕТО КАТО ОСНОВА НА УСПЕШНАТА АКАДЕМИЧНА КОМУНИКАЦИЯ СЪС СТУДЕНТИТЕ

  Цветелина Драганова | СЪПОСТАВИТЕЛНАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАТО УЧЕБНА ЗАДАЧА В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

  Илонка Стоянова, Дарина Мавродиева-Кючукова, Ирина Владимирова | ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

  Галя Йорданова, Илонка Стоянова | СПЕЦИАЛНОСТ ТЕОЛОГИЯ ПРИ ШУ – 30 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

  СПИСЪК НА АВТОРИТЕ


  ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  ТОМ XXХIII A / 2
  2022
  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  ISSN 1311-7300 за печатно издание | ISSN 2603-512Х за онлайн издание

  ИНФОРМАЦИЯ

  СЪДЪРЖАНИЕ

  СТАРА, СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Стела Дончева | МЕТАЛУРГИЯТА ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА ПО ИЗВОРОВИ ДАННИ

  Станислава Цанева | ПРОИЗХОДЪТ НА БЪЛГАРИТЕ – СТЕРЕОТИПИ И РЕАЛНОСТИ

  Тодор Тодоров, Константин Константинов | НОВООТКРИТ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛСКИ ПЕЧАТ ОТ ПЛИСКА

  Женя Жекова | ПЕЧАТИ НА ЖЕНИ ОТ ФАМИЛИЯТА КОМНИНИ

  Деница Петрова | СВЕДЕНИЯ ЗА ЦАР ИВАН АСЕН II В РУСКИЯ ХРОНОГРАФ

  НОВА И СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

  Катерина Венедикова | ЗА ШУМЕН ПОД ОСМАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

  Татяна Лефтерова-Стойчева | ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА В АНГЛИЯ ПРЕЗ ХIХ ВЕК

  Алджан Джафер | ЕСНАФСКИТЕ ДЮКЯНИ В ЕСКИ ДЖУМАЯ ПРЕЗ 40-ТЕ ГОДИНИ НА XIX ВЕК (ПО ДАННИ НА ТЕМЕТТУАТСКИТЕ ДЕФТЕРИ)

  Милена Георгиева | ХУМАНИТАРИСТЪТ РЕФОРМАТОР САМУЕЛ СМАЙЛС (1812 – 1904) – ТВОРЧЕСТВО, ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ

  Бисер Георгиев | РОЛЯТА НА ГРАД ШУМЕН В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО

  Росица Ангелова | ШУМЕНЦИ В БЕЛГИЙСКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ (КРАЯ НА ХІХ – НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК)

  Иванка Делева | ФОРМИРАНЕ НА БЕЖАНСКИТЕ ПОСЕЛЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ (ПО ПРИМЕРА НА БУРГАСКИЯ КВАРТАЛ КРАЙМОРИЕ – ПЪРВАТА ТРЕТИНА НА XX ВЕК)

  Дияна Нинкова | МЛАДОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ И ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ (1908 – 1909 г.)

  Алексей Олейников | ВОПРОС О БУРГАСЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ РОССИЕЙ БОСФОРСКОЙ ОПЕРАЦИИ В 1915 г.

  Радослав Мишев | НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ В КРАЯ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ 1916 – 1918 г.

  Мемиш Мердан | ЕДИН ТУРСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕМИГРАНТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 20-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК: ТАРЪК МЮМТАЗ

  Николай Проданов | ИЗ ИСТОРИЯТА НА НОРМАТИВНАТА ОСИГУРЕНОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ТАЙНА. 1. ПРАВИЛНИК ЗА ЗАКРИТИТЕ НАУЧНИ ТРУДОВЕ ОТ 1971 г.

  Веселина Белева | ЛИТЕРАТУРНИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЯТА НА ИСПЕ-РИХСКИЯ КРАЙ

  Желязко Стоянов | Анета Донева. ИДЕЯТА НА БЮКЕНЪН ЗА ЗАПАДНИЯ СВЯТ

  Добромир Добрев | МОДЕРНОТО ВРЕМЕ И ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ПОЗНАНИЕТО КАТО ОСНОВНА ПАРАДИГМА НА ВЛАСТТА

  Николай Атанасов | ЗА БЪДЕЩЕТО НА ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ

  ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ И ФОЛКЛОРИСТИКА (Българска литература, етнология, фолклор)

  Вера Бонева | СЪЩНОСТ, ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА КАТЕГОРИЯТА „ЛИТЕРАТУРНО НАСЛЕДСТВО” В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА КУЛТУРА

  Диана Радойнова | ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ, ЕТНИЧЕСКИ ПАСИОНАРИЙ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

  Сава Сивриев | СОНЕТИТЕ НА ХАРАЛАН АНГЕЛОВ

  Дечка Чавдарова | „ШУМЕНСКИ ТЕКСТ“ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА / КУЛТУРА (ОПИТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ)

  Галина Шалаверова | СИМВОЛИСТИЧНИЯТ КОД В РАННАТА ПРОЗА НА ГЕОРГИ РАЙЧЕВ

  Младен Енчев | ОНОВА ДРУГОТО В „MAILER DAEMON ИЛИ ДРУГИЯТ БРЯГ НА РЕКАТА“ НА АТАНАС ЛИПЧЕВ

  Неврие Чуфадар | ТУРСКИЯТ ФОЛКЛОР В БЪЛГАРИЯ – ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ (ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР)

  Айше Реджеб | ТРАДИЦИИТЕ В ПРЕДСВАТБЕНИЯ ОБИЧАЙ „БОНДЖУК ДАКЪСЪ“ ОТ С. ВЕСЕЛИНА

  ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ И ФОЛКЛОРИСТИКА (Чужди литератури)

  Hristo Boev | SYLVIA PLATH’S DARK NEW YORK VS CELLA SERGHI’S CRAMPED BUCHAREST WITH REGARDS TO BOSTON, CONSTANȚA AND BALCHIK

  Raluca Boboc | BORDERS OF THE EXOTIC IN SVEN HEDIN’S MY LIFE AS AN EXPLORER THE TRAVEL MEMOIR OF AN AVANT-GARDE SCANDINAVIAN SELF-DISPLACED

  Мийрям Салим-Ахмед | ПИСМАТА ГОВОРЯТ: ОСМАНСКОТО ЕПИСТОЛАРНО ИЗКУСТВО ИЛМ-Ю ИНША

  N. Berrin Aksoy | THE DISTINCTIVE VOICE OF THE COMMONPLACE: BARBARA PYM’S CHALLENGE TO CRITICAL CONVENTIONS

  N. Belgin Elbir | DECOLONIZING THE IMPERIAL CENTRE: IMAGES OF LONDON IN BLACK BRITISH POETRY

  Галина Великова | „ЯВЯВА СЕ РАЗНОСВАЧЪТ НА ЛЕД“ В КОНТЕКСТА НА СВЕТОВНАТА ДРАМАТУРГИЧНА ТРАДИЦИЯ И О’НИЙЛОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СВЯТ

  Alina Cosma | THE PICTURESQUE CAUCASUS. A GEOCRITICAL APPROACH

  Сунай Местанов | ДОБРИЯТ И ЛОШИЯТ ГЕРОЙ В ЕПОСА „КНИГАТА НА ДЕДЕ КОРКУТ”

  СПИСЪК НА АВТОРИТЕ


   

  ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  ТОМ XXХIII A / 3
  2022
  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  ISSN 1311-7300 за печатно издание | ISSN 2603-512Х за онлайн издание

  ИНФОРМАЦИЯ

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Неврие Чуфадар, Сунай Местанов | АРХЕТИПЪТ БАЩА КАТО ОБРАЗ НА ДОБРОТО В ЕПОСА „КНИГАТА НА ДЕДЕ КОРКУТ”

  Станислава Цанева | ДРЕВНАТА АРМЕНСКА ПРИНЦЕСА ХОСРОВИДУХТ И БЪЛГАРСКАТА КНЯГИНЯ КОСАРА

  Теодор Стойчев | ИСТОРИЯ, БОГОСЛОВИЕ, МИСИЯ СПОРЕД ПОСЛАНИЯТА НА СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

  Илонка Стоянова, Дарина Мавродиева-Кючукова, Ирина Владимирова | ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В ЧАСОВЕТЕ ПО РЕЛИГИЯ

  Теодора Василева | ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ТРАКИЙСКАТА ГРОБНИЦА ПРИ С. СВЕЩАРИ (ПО ПОВОД 40 Г. ОТ ОТКРИВАНЕТО Ѝ)

  Георги Кънчев | СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ХРАМОВЕ И СКАЛНИ ОБИТЕЛИ ПО ШУМЕНСКОТО ПЛАТО – СВЕДЕНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ ОТ ХVІІ В. ДО ДНЕС

  Илияна Обретенова-Велинов | РАЗКАЗИТЕ НА ЕЛИН ПЕЛИН В НЕМСКОЕЗИЧНОТО СПИСАНИЕ „DER BULGARIENWART“ В КОНТЕКСТА НА СЪБИТИЯТА В МЕЖДУВОЕННА БЪЛГАРИЯ

  Цветалина Анева | СЕМАНТИЧНИ РАЗШИРЕНИЯ НА ГЛАГОЛИТЕ ЗА ВЪЗПРИЯТИЕ В АНГЛИЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ КОГНИТИВНА ГЛЕДНА ТОЧКА

  Slaveyah Goranova | METAPHOR AND METONYMY IN ACTION AND INTERACTION IN MEDICAL ENGLISH

  Антон Гецов | АПОЗИТИВНИ КОНСТРУКЦИИ С АМБИВАЛЕНТЕН СИНТАКТИЧЕН СТАТУС

  Krasimir Kabakčiev | CONCEPTUAL INCONSISTENCIES AND SIDESTEPPING COMPOSITIONAL ASPECT MAY WREAK HAVOC ON ASPECTOLOGY

  Христина Недялкова | ПОТРЕБНОСТ ОТ УНИКАЛНОСТ В МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ


   

  ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  ТОМ XXХII A
  2021
  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

  ISSN 1311-7300 за печатно издание | ISSN 2603-512Х за онлайн издание

  ИНФОРМАЦИЯ

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Stanislava Tsaneva | DEMETRIOS CHOMATIANOS’ ACCOUNTS OF THE EARLIEST HISTORY OF BULGARIANS AND THE POSSIBLE ORIGIN OF THREE TOPONYMS FROM THE BULGARIAN NORTHERN BLACK SEA COAST

  Диана Иванова | „ПОСЛАТЕЛНИКЪТ“ НА НЕОФИТ БОЗВЕЛИ И ЕМАНУИЛ ВАСКИДОВИЧ И ТЕХНИТЕ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПОСЛАНИЯ

  Надка Николова | КОРЕСПОНДЕНЦИЯ „НА СВОЙ ЯЗЫКЪ“: ЕЗИКОВИ ОСОБЕНОСТИ НА „КНИГА ЗА ПИСМА“ (1850) ОТ БРАТЯ КАРАМИНКОВИ

  Вежди Хасан | РЕЛИГИОЗНИ ЕЛЕМЕНТИ В ТУРСКАТА ПОЕЗИЯ СЛЕД ТАНЗИМАТА

  Веселин Веселинов | ВИЗИЯ ЗА ЛУДОСТТА В КОРПУС ОТ БЪЛГАРСКИ ЛИТЕРАТУРНИ ТЕКСТОВЕ В ПЕРИОДА 1894 – 1990 ГОДИНА

  Hristo Boev | THREE HOSPITAL POEMS: EMPOWERED CONFESSIONAL SELVES IN ROBERT LOWELL’S „WAKING IN THE BLUE”, ANNE SEXTON’S „YOU, DOCTOR MARTIN” AND SYLVIA PLATH’S „NEVER TRY TO TRICK ME WITH A KISS”

  Бисер Георгиев | НОВО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА РУСКОТО УЧАСТИЕ В ДЕВЕТОЮНСКИЯ ПРЕВРАТ 1923 г.

  Бисер Георгиев | ШУМЕН ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

  Антон Гецов, Силвия Великова | ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА АПОЗИТИВНАТА КОНСТРУКЦИЯ

  Айля Илиязова | КОМУНИКАЦИОНЕН ОКТАГОН: АСПЕКТИ НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА КОМУНИКАЦИОННАТА СРЕДА

  Люба Станева | РАССМОТРЕНИЕ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ В СТАРШИХ КЛАССАХ БОЛГАРСКОЙ ШКОЛЫ С ИНТЕНСИВНЫМ ОБУЧЕНИЕМ РКИ

  Владислав Лазаров | ФОРМИ И МЕТОДИ НА ГЛОБАЛНО СЪПЕРНИЧЕСТВО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЕТОВЕН РЕД

  Емилия Лазарова| СИГУРНОСТТА НА НАЦИЯТА И ДЪРЖАВАТА И КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

  Павлина Лозанова | ЕЛЕКТРОННИ ПРАВИТЕЛСТВА В СТРАНИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН – ФАКТОР ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ОПТИМАЛНА КОМУНИКАЦИЯ