Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ – проф. д-р Диана Антонова Антонова

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, научна специалност “Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)”

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Изследване на механизми за формиране и институционализация на корпоративната социална отговорност и социалното инвестиране“ ще се проведе на 20.05.2022 г. от 13.00 ч. в Актова зала на Педагогическия факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски”.

   

  Публикувано на 05/05/2022