Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Нели Генова Спасова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по музика“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Съвременни процеси и технологии в музикалното и танцово образование в българското общообразователно училище”  ще се проведе на 06.10.2022 г. от 10.00 ч. в зала 209, Корпус 2 на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 21/09/2022