Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

   

  Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

  Договор № ДСД-8/16.08.2022 г.

  Финансираща организация Финансиране от Министерството на образованието и науката (МОН)
  Основна цел на програмата

   

  Преодоляване на негативните нагласи и изграждане на привлекателен образ на страната ни чрез засилване на интереса към българистиката в чужбина като научноизследователска област, акцентираща основно върху българския език и литература, българската история, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор). Водеща цел ще бъде провеждане на целеви научни изследвания и създаване на устойчиво партньорство между включените в програмата бенефициенти, както и на мрежа от изследователи, включваща както преподаватели от България и чужбина, така и студенти, докторанти и млади учени, с интерес към българистиката и нейното популяризиране.
  Специфични цели на програмата

   

  • Разширяване и развитие на кадровия потенциал в областта на българистиката зад граница, включително чрез насърчаване и подкрепа за кариерно развитие на млади изследователи и преподаватели у нас, като лектори по българистика в чужбина;
  • Създаване на траен изследователски интерес към българистиката чрез привличане на студенти, млади учени, докторанти и специализанти в организациите-бенефициенти, където да провеждат българистични изследвания;
  • Утвърждаване на международния престиж на българистиката чрез разработване на образователни и изследователски програми за научни специализации;
  • Популяризиране на българския език и литература, история, наука, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор) чрез провеждане на съвместни научни форуми с чуждестранни университети, занимаващи се с българистична проблематика.
  Консорциум

   

  1. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН)
  2. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ (СУ)
  3. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ (ПУ)
  4. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ (ВТУ)
  5. ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ (ЮЗУ)
  6. ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ (ШУ)
   Период на изпълнение

   

  16.08.2022 г. – 31.12.2025 г.
  Бюджет Общ бюджет на програмата: 4 000 000 лв. (100 %)

   

  Съобщения, обяви и конкурси:

  Награда за високи постижения в науката | Award for Excellence in Science | Видео | Снимки


  Българската диалектология във фокуса на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“


  Публична лекция на доц. д-р Катарина Пую, Букурещки университет, Румъния


  Семинар и уъркшоп по българска диалектология (21 юни 2023 г.)


  Пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София на тема Цели и задачи на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“


  Конкурс за подпомагане на млади изследователи при издаването на първа монография, посветена на българистична проблематика


  Обява за специализации на млади чуждестранни българисти


  Българистичните изследвания в чужбина на Международния филологически колегиум „Слово и общество“, Шумен, 10-11 ноември 2022


  Кръгла маса “Българистиката в съвременния свят – предизвикателства и възможности”