Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

   

  Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

  Договор № ДСД-8/16.08.2022 г.

  Финансираща организация Финансиране от Министерството на образованието и науката (МОН)
  Основна цел на програмата

   

  Преодоляване на негативните нагласи и изграждане на привлекателен образ на страната ни чрез засилване на интереса към българистиката в чужбина като научноизследователска област, акцентираща основно върху българския език и литература, българската история, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор). Водеща цел ще бъде провеждане на целеви научни изследвания и създаване на устойчиво партньорство между включените в програмата бенефициенти, както и на мрежа от изследователи, включваща както преподаватели от България и чужбина, така и студенти, докторанти и млади учени, с интерес към българистиката и нейното популяризиране.
  Специфични цели на програмата

   

  • Разширяване и развитие на кадровия потенциал в областта на българистиката зад граница, включително чрез насърчаване и подкрепа за кариерно развитие на млади изследователи и преподаватели у нас, като лектори по българистика в чужбина;
  • Създаване на траен изследователски интерес към българистиката чрез привличане на студенти, млади учени, докторанти и специализанти в организациите-бенефициенти, където да провеждат българистични изследвания;
  • Утвърждаване на международния престиж на българистиката чрез разработване на образователни и изследователски програми за научни специализации;
  • Популяризиране на българския език и литература, история, наука, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор) чрез провеждане на съвместни научни форуми с чуждестранни университети, занимаващи се с българистична проблематика.
  Консорциум

   

  1. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН)
  2. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ (СУ)
  3. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ (ПУ)
  4. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ (ВТУ)
  5. ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ (ЮЗУ)
  6. ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ (ШУ)
   Период на изпълнение

   

  16.08.2022 г. – 31.12.2025 г.
  Бюджет Общ бюджет на програмата: 4 000 000 лв. (100 %)
  Основен сайт на програмата https://bulgaristica.bas.bg/

   

  Съобщения, обяви и конкурси:

  Покана за семинар на тема „Славянска езикова и литературна контактология“


  Среща в Шумен на балкански българисти


  Обява за учебна екскурзия


  Семинар Съвременни аспекти на българското речезнание“


  ПАНОРАМА НА ПРЕВОДНАТА РЕЦЕПЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ТУРЦИЯ

  Публична лекция на проф. Зейнеп Зафер от Анкарския университет

  В рамките на инициативите по Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ на 21.02. 2024 г. в Шуменския университет проф. Зейнеп Зафер от Анкарски университет (Турция) изнесе публична лекция на тема Преводната рецепция на българската литература в Турция. Лекторката е гост-изследовател по Програмата, преводач и специалист в областта на чуждестранната българистика.

  В представянето на преводната рецепция на българската литературна класика проф. Зафер прецизно открои автори и текстове, привлекли вниманието на различни преводачи, преиздавани или включвани в сборни издания, като обобщи тенденциите в преводната поезия, проза и драматургия в различни културни етапи. В лекционното си изложение авторката проследи както преводаческия и издателския интерес в турската културна среда към емблематични творчески фигури, изграждащи класическия белетристичен литературен канон (А. Константинов, Й. Йовков, Д. Димов, Е. Станев, В. Мутафчиева, Н. Хайтов, Чудомир и др.) или облика на съвременната българска проза (В. Пасков, А. Попов, Г. Господинов и др.), така и важната роля на множеството антологийни издания за литературноисторическо представяне на българската поезия. Важни акценти бяха поставени и върху укрепналата рецепция на българската драматургия след 90-те г. на ХХ век с активното поставяне на български пиеси на турска сцена и с активния превод на драматургични текстове на автори като С. Стратиев, С. Цанев, И. Радоев, Х. Бойчев.

  Забележителната панорама на преводната рецепция на българската литература в Турция, представена от проф. Зафер, беше последвана от дискусия върху проблемите за интеркултурната обвързаност и културна трансмисия, за исторически обусловените ѝ специфики и съвременно състояние.


  Андреа Раду-Беженару: За мен българският език е любов от първа дума


  Семинар по социолингвистика „Методика на социолингвистичното изследване“ (01.12.2023)


  В периода 2–5 ноември 2023 г. представители на екипа на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в ННПБългаристика посетиха Катедрата по български език в Букурещкия университет и участваха в Международния симпозиум Romanian Slavic Studies and the Dialogue of Cultures – 2023, Bucharest, November 3rd-4th 2023


  Състоя се публичната лекция на доц. д-р Каталина Пую (Букурещки университет) на тема: Българската литература и нейният превод на румънски език след 1945 г.

  Доц. Каталина Пую: Литературата отваря врати към опознаването на нашите народи


  Награда за високи постижения в науката | Award for Excellence in Science | Видео | Снимки


  Българската диалектология във фокуса на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“


  Покана за публична лекция на доц. д-р Каталина Пую, Букурещки университет, Румъния


  Семинар и уъркшоп по българска диалектология (21 юни 2023 г.)


  Пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София на тема Цели и задачи на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“


  Конкурс за подпомагане на млади изследователи при издаването на първа монография, посветена на българистична проблематика


  Обява за специализации на млади чуждестранни българисти


  Българистичните изследвания в чужбина на Международния филологически колегиум „Слово и общество“, Шумен, 10-11 ноември 2022


  Кръгла маса „Българистиката в съвременния свят – предизвикателства и възможности“