Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли процедури за придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Янна Павлова Рускова

  29/10/2013

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Янна Павлова Рускова – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Ирина Колева Колева проф. д.ик.н Маргарита Кирова Бонева Становища: проф. д.изк.н. Румен Гавраилов Потеров проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – гл.ас. Цоньо Георгиев Цонев

  30/09/2013

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ Кандидат:   гл.ас. Цоньо Георгиев Цонев автореферат Рецензии: проф. д.м.н. Рони Нисим Леви проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян Становища: проф. д.м.н. Николай Маринов Николов доц. д-р Еди Йосиф […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” –  гл.ас. Цоньо Георгиев Цонев

  30/09/2013

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ Кандидат:   гл.ас. Цоньо Георгиев Цонев – автореферат Рецензии: проф. д.м.н. Рони Нисим Леви проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян Становища: проф. д.м.н. Николай Маринов Николов доц. д-р Еди Йосиф […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Албена Стефанова Иванова

  16/08/2013

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Германски езици (Съвременен немски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки Кандидат: Албена Стефанова Иванова – автореферат Рецензенти:    проф. д.ф.н. Ана Стоева Димова проф. д-р Борис Димитров Парашкевов Становища: доц. д-р Антоанета Димитрова Димитрова доц. д-р Людмила Цанкова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Иво Маринов Братанов

  27/05/2013

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма  Български език (История на новобългарския книжовен език)от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки  Кандидат: Иво Маринов Братанов – автореферат Рецензии: проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова доц. д-р Надка Николова Николова Становища: проф. д-р Кина Атанасова Вачкова доц. д-р Ралица […]

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ – доц. д-р Евгени Благоев Йочев

  23/05/2013

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България (Нова българска история) Кандидати: доц. д-р Евгени Благоев Йочев – автореферат Рецензии: Проф. д.и.н. Любомир Георгиев Огнянов Проф. д-р Иван Захариев Сълов   Доц. д-р Росица Жечкова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” –  Стефан Панайотов Русков

  07/05/2013

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма „Методика на обучението по музика” от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Стефан Панайотов Русков – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Ирина Колева Колева проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева Становища: проф. д.изк.н. Румен Гавраилов Потеров доц. […]

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” – проф. д-р Георги Христов Георгиев

  30/04/2013

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология) Кандидат:   проф. д-р Георги Христов Георгиев-автореферат Рецензии: проф. д.м.н. Грозьо Станилов Иванов проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров доц. д-р Костадин Игнатов Грибачев Становища: проф. д-р Веселин Тотев Видев проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – ас. Делян Христов Сърмов

  22/04/2013

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика  Кандидат:   ас. Делян Христов Сърмов – автореферат  Рецензии: проф. дтн Атанас Иванов Начев доц. д-р Георги Стоянов Тодоров  Становища: проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – ас. Делян Христов Сърмов

  22/04/2013

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика  Кандидат:   ас. Делян Христов Сърмов – автореферат  Рецензии: проф. дтн Атанас Иванов Начев доц. д-р Георги Стоянов Тодоров  Становища: проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова проф. […]