Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли процедури за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” – гл. ас. д-р Ростислава Георгиева Тодорова

  13/05/2013

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Теоретични аспекти на изобразителното изкуство) Кандидат: гл. ас. д-р Ростислава Георгиева Тодорова Рецензии: проф. д-р Антоанета Ангелова Анчева проф. д-р Благомир Кирилов Папазов Становища: проф. д.и.н. Георги Велков Колев проф. д.п.н. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Марина Николаевна Московкина

  05/04/2013

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия) Кандидат: гл. ас. д-р Марина Николаевна Московкина Рецензенти: проф. д.х.н. Ирини Атанас Дойчинова проф. д-р Васил Драгомиров Симеонов Становища: проф. д.х.н. Красимир Иванов Иванов проф. д-р Добромир Димитров Енчев доц. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – гл.ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева

  02/09/2012

  Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика) Кандидат: гл.ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева Рецензии: Проф. д-р Магдалина Василева Тодорова Доц. д.н. Борислав Панайотов Стоянов Становища: Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев Проф. д-р Станимир Стоянов Станев Доц. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – гл.ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева

  02/09/2012

  Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика) Кандидат: гл.ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева Рецензии: Проф. д-р Магдалина Василева Тодорова Доц. д.н. Борислав Панайотов Стоянов Становища: Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев Проф. д-р Станимир Стоянов Станев Доц. […]