Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли процедури за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Живка Енчева Военкинова

  12/08/2014

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална педагогика) Кандидат: доц. д-р Живка Енчева Военкинова Рецензии: проф. д.и.н. Георги Велков Колев проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева проф. д-р Любомир Ников Попов Становища: проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Росен Костадинов Алексиев

  11/08/2014

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) Кандидат: доц. д-р Росен Костадинов Алексиев Рецензии: проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова проф. д-р Лъчезар Василев Димитров Становища: проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Снежанка Георгиева Въчева

  08/08/2014

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – предучилищна педагогика) Кандидат: доц. д-р Снежанка Георгиева Въчева Рецензии: проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов проф. д-р Мария Кирилова Баева Становища: проф. д.и.н. Георги Велков Колев проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор – доц. д.ик.н. Красимир Марков Марков

  01/08/2014

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на управлението и Екстремална психология) Кандидат: доц. д.ик.н. Красимир Марков Марков Рецензии: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков  проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова проф. д-р Валери Стоилов Стоянов Становища: проф. д-р Румяна Борисова Милкова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Николай Стоянов Колишев

  04/06/2014

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) Кандидат: доц. д-р Николай Стоянов Колишев Рецензии: проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков проф. д-р Любомир Ников Попов проф. д-р Нели Илиева Бояджиева Становища: проф. д.и.н. Георги Велков Колев проф. д-р Ирина Колева […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор – доц. д-р Станимир Стоянов Станев

  25/04/2014

  Конкурс з/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/razvitie/as/2014/prof-St.Stanevа заемане на академичната длъжност професор по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Компютърни архитектури, технологии и сигурност) Кандидат:   доц. д-р Станимир Стоянов Станев Рецензии: акад. д.т.н. Иван Петков Попчев проф. д-р Иван Кръстев Цонев проф. д.т.н. Атанас Иванов Начев Становища: проф. д.т.н. Веселин […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.с.н. Соня Борисова Илиева

  30/03/2014

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология) Кандидат: доц. д.с.н. Соня Борисова Илиева Рецензии: проф. д.с.н. Веска Кожухарова-Живкова проф. д-р Никола Георгиев Андреев доц. д-р Владимир Стефанов Дулов Становища: проф. д.с.н. Валентина Георгиева Миленкова проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Румяна Борисова Милкова

  12/02/2014

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на дейността) Кандидат: доц. д-р Румяна Борисова Милкова Рецензии: проф. д. ик. н. Гошо Кирилов Петков проф. пс. н. Ваня Лукова Матанова доц. д-р Тотко Мисробов Татьозов Становища: проф. д. пс. н. Галя […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор – доц. д-р Елена Викторовна Стоянова

  06/12/2013

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език) Кандидат: доц. д-р Елена Викторовна Стоянова Рецензии: проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова проф. д-р Стефка Иванова Георгиева доц. д-р Татяна Ивановна Чалъкова Становища: проф. д.ф.н Дечка Дечева Чавдарова проф. д.ф.н. Тотка […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Росица Жечкова Ангелова-Георгиева

  04/11/2013

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на България – Нова българска история) Кандидат: доц. д-р Росица Жечкова Ангелова-Георгиева Рецензии: проф. д.и.н. Любомир Георгиев Огнянов проф. д.и.н. Людмил Йорданов Спасов доц. д-р Стоян Георгиев Танев Становища: проф. д.и.н. Вера Петрова Бонева […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Росица Жечкова Ангелова-Георгиева

  04/11/2013

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на България – Нова българска история) Кандидат: доц. д-р Росица Жечкова Ангелова-Георгиева Рецензии: проф. д.и.н. Любомир Георгиев Огнянов проф. д.и.н. Людмил Йорданов Спасов доц. д-р Стоян Георгиев Танев Становища: проф. д.и.н. Вера Петрова Бонева […]