Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли процедури за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” – доц. д-р Виолета Кирилова Атанасова 

  25/03/2016

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (История на педагогиката и българското образование) Кандидат: доц. д-р Виолета Кирилова Атанасова  Реценции: проф. д.п.н. Албена Дянкова Чавдарова проф. д.п.н. Клавдия Василева Сапунджиева проф. д-р Нели Илиева Бояджиева Становища: проф. д-р Галин Борисов Цоков доц. д-р Виолета […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Надка Николова Николова

  11/03/2016

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на новобългарския книжовен език) Кандидат: доц. д-р Надка Николова Николова Рецензии: проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова проф. д-р Кина Атанасова Вачкова проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев Становища: проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – д-р Христомир Йорданов Христов

  15/02/2016

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия) Кандидат: д-р Христомир Йорданов Христов Рецензии: проф. д-р  Георги Тодоров Тюлиев проф. д-р  Наташа  Средкова Трендафилова доц. д-р Ивелина Мирчева Георгиева Становища: проф. д.х.н. Добромир Димитров Енчев проф. д.х.н. Валерий Христов […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.инф.н. Борислав Панайотов Стоянов

  11/02/2016

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) Кандидат: доц. д.инф.н. Борислав Панайотов Стоянов Рецензии: академик Иван Петков Попчев проф. д.т.н. Атанас Иванов Начев проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова Становища: проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов проф. д-р Маргарита […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Свилен Пенчев Райков

  09/11/2015

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство (Общо земеделие) Кандидат:доц. д-р Свилен Пенчев Райков Рецензии: проф. д.с.н. Веско Радионов Блажев проф. д.с.н. Димитър Христов Павлов проф. д.с.н. Илия Иванов Учкунов Становища: проф. д.с.н. Иван Петров Памуков доц. д-р Драгомир Пламенов […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” – доц. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова  

  07/08/2015

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) Кандидат: доц. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова   Реценции: проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов проф. д-р Иван Петков Иванов проф. д-р Eмилия Любомирова Василева Становища: проф. д-р Галин Борисов Цоков проф. д-р Нели Илиева […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” – доц. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

  28/07/2015

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология-екология на микроорганизмите и биотехнологии) Кандидат: доц. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова Рецензенти: проф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. проф. д-р Пламен Христов Ненков, д.м.н. доц. д-р Лилия Иванова Иванова Становища: акад. проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на  академичната длъжност “професор” – доц. д-р Румяна Балинова Тодорова

  19/09/2014

  Конкурс за заемане на  академичната длъжност “професор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици  – Съвременен английски език) Кандидат: доц. д-р Румяна Балинова Тодорова Рецензии: проф. д.ф.н. Ана Стоева Димова проф. д.ф.н. Майя Стефанова Пенчева доц. д-р Александра Божидарова Багашева Становища: проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева проф. д.ф.н. Ивелина […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Марияна Иванова Стефанова

  05/09/2014

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – Съвременен български език) Кандидат: доц. д-р Марияна Иванова Стефанова Рецензии: проф. д-р Кина Атанасова Вачкова проф. д-р Кирил Василев Димчев проф. д-р Кирил Йовчев Цанков Становища: проф. д.ф.н. Ивелина Костова Савова проф. д-р Тодор […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Татяна Ивановна Чалъкова

  05/09/2014

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – Съпоставително езикознание) Кандидат: доц. д-р Татяна Ивановна Чалъкова Рецензии: проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова проф. д-р Стефка Иванова Георгиева Становища: проф. д-р Неля Стефанова Иванова доц. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Татяна Ивановна Чалъкова

  05/09/2014

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – Съпоставително езикознание) Кандидат: доц. д-р Татяна Ивановна Чалъкова Рецензии: проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова проф. д-р Стефка Иванова Георгиева Становища: проф. д-р Неля Стефанова Иванова доц. д-р […]