Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Проекти към Фонд „Научни изследвания“ на МОН

  Екосистемен подход за оценка на биоразнообразието и състоянието на популации на ключови видове риби от българското крайбрежие на Черно море, КП-06-ПН-41/2

  Писмовниците на Българското възраждане като източник за формирането и функционирането на българския книжовен език, КП-06-ПН-40/8

  Комплексно екотоксикологично изследване на псамофилни видове миди от сублиторални местообитания на българската акватория на Черно море, КП-06 -ПН- 31/1

   

  Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани  микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam, КП-06-ПН- 21/30

   

  Гледни точки и перспективи в англицистиката, KП-06-НП/35

   

  Приложимо статистическо моделиране на екстремуми в екологията и финансите, НТС/АВСТРИЯ 01

   

  Издаване на рецензирано българско научно списание „Acta Scientifica Naturalis“, НП06/38

   

  Проект за съфинансиране на международен научен форум МАТТЕХ 2018, ДПМНФ 01/23

   

  Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет, ДН 08-20

   

  Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване, ДМ08/2

   

  Научно списание Studia academica Šumenensia, НП 06/41

   

  Научно списание „Любословие“, НП 06/40

   

  Научно списание „Acta Scientifica Naturalis“, НП 04/92

   

  Теоретично изследване  на съвременни наблюдавани явления в  атомните ядра при различни енергии за  обяснение на фундаментални свойства  на материята на фемто‐ниво, Т02/19

   

  Разработка на нови методи и софтуер  за химическата и фармацевтичната  промишленост за компютърно  предсказване на нови химически  съединения  с определени  физикохимични свойства или с биологична активност, базирани на нови  алгоритми и паралелна обработка на информацията, FFNNIPO -12- 00985

   

  Издаване на рецензирано българско научно списание “Любословие”, ДНП 04/20

   

  Национална астрономическа обсерватория – Рожен – център за върхови постижения в астрономията,  ДО 02-85

    

  Електрокапилярни взаимодействия и подреждане на наночастици върху течни повърхности във връзка с тяхното приложение за създаване на нoви наноструктуирани материали, ДО-02-121

   

  Римският Филипопол. Т. 1. топография, градоустройство и архитектура, НИМ01 064

   

  Национално предпроектно проучване по проекти от Националната пътна карта за научна инфраструктура „Регионален астрономически център за изследвания и образование”, ДО 1-34

   

  Динамични системи и приложения, DDVU 02/90

   

  Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции, DDVU 02/65 от 20.12.2010 г.

   

  Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите, DDVU 02/91

   

  Овладяването на българския език и формирането на социално-екологичната компетентност на учениците билингви, DDVU 02/48

   

  Изобразяването на “Славата Божия” в контекста на византийската и пост-византийската иконографска традиция – произход и семантика, ДПОСТДОК 02/1

   

  Чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието в България, D002-191/17.12.2008

   

  Анализ на съвременни и бъдещи експерименти по взаимодействия на лептони и нуклони със стабилни и екзотични атомни ядра: переспективи и предизвикателства за теорията на ядрената материя, ДО-02-285

   

  Национална лаборатория по Атомно-силова микроскопия, RNF 01/0133/2009-2010

   

  Безопасност и хранителна стойност на черноморски хранителни продукти, DWU 440/2009-2011

   

  Нанофлуидна динамика на суспензии от квантови нано-частици в химично модифицирани канали, RG_09_00005/03.12.2009/2010

   

  Етнопсихологопедагогически модел на взаимодействието „дете – учител – родител” за стимулиране на социокултурната компетентност в полето на националното многообразие, TK090160

   

  Създаване на интердисциплинарен научен център за изследване структурата на пребиотиците и функционалния им потенциал върху микроорганизми свързани с човешкото здраве,  RNF 02-02-2009

   

  Израстване и изследване на кристали от магнезиев сулфит – хексахидрат (чист и дотиран с никел и кобалт), TK-X-1704

   

  Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения, ДО 02-86 / 2008 г.

   

  Пилотно изследване на възможностите на M-Learning във Висшите училища за разширяване обхвата на учене без граници

   

  Житийният корпус на Стишния пролог – текст, изследване и превод на проложните стихове”,  ВУ-ОХН – 305/ 2007 г.

   

  Проучване на гръбначната фауна в българската и румънската част на Добруджа. Природозащитен статус, мерки за опазване, ДО-01/1221/17

   

  Пространствените метафори в контекста на англо-българските междукултурни връзки: когнитивна семантика на английските предлози и постфикси и българските предлози и префикси

   

  Разработване на механизъм за студентска практика по оценка на екологичното състояние на повърхностни течащи води

   

  Изследване на тесни двойни звезди от типа RS CVn и W Uma“, КП-06ПН31/1

   

  Фотометрично и спектрално изследване на катаклизмичните звезди UX Uma, AM Her, SS Cyg и RX And“, Ф-634

   

  Създаване на мрежа от малки, дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България „SMARTNET”, ДО-02-362


  Архив

  Публикувано на 25/05/2020